Total vizitatori  007115  

Home    IMC   Blaj   Conducerea    Personal    Elevi    Performante    Regulamente    Baza materiala    Colaborari    Publicatii    Alte structuri    


 


  COLEGIUL NAŢIONAL
INOCHENTIE MICU CLAIN
BLAJ

   Alte structuri

Centrul judetean de resurse
pentru educatie incluziva

       CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE PENTRU EDUCATIA INCLUZIVA (CJREI) este o institutie care ofera sprijin privind implementarea principiilor incluziunii la nivel educational si promovarea valorilor educatiei incluzive in comunitatile dezavantajate, precum si o clarificare a sarcinilor si responsabilitatilor pe care personalul din institutiile de invatamant trebuie sa si le asume.
         Tipurile de servicii pe care echipa CJREI le ofera sunt:
- consultanta si consiliere pentru cadre didactice, parinti, copii si alti factori interesati privind managementul dezvoltarii scolilor incluzive, analiza nevoilor de formare la nivelul scolii, elaborarea planurilor de dezvoltare scolara din perspectiva incluziva si a planurilor de desegregare, accesul la programele de tip „A doua sansa”;
- monitorizarea inscrierii si a frecventei scolare, precum si realizarea unei baze de date cu elevii aflati in dificultate sau in situatie de risc, monitorizarea progresului scolar si a tipurilor de servicii necesare pentru oferirea de sprijin educational, colaborarea cu mediatorii scolari, cu parintii si cu cadrele didactice, in vederea sustinerii participarii la educatie;
- diseminare si informare privind accesul la educatie pentru toti membrii comunitatii, precum si tipurile de programe ce pot fi derulate in acest sens;
- asistenta educationala pentru copiii cu cerinte educationale speciale, oferita prin intermediul specialistilor care functioneaza in cadrul CJREI;
- derularea unor programe de formare a cadrelor didactice pe principiile educatiei incluzive.

Asociatia sportiva scolara „I. M. CLAIN” BLAJ

       Este o structura sportiva fara personalitate juridica, neguvernamentala, fara scop patrimonial si apolitica, afiliata la Federatia Sportului Scolar si Universitar. S-a constituit potrivit legislatiei in vigoare, ca societate civila in subordinea Colegiului National „Inochentie Micu Clain” Blaj, fiind destinata sa asigure pregatirea, participarea, organizarea si desfasurarea activitatilor sportive si sa reprezinte interesele sportului si ale sportivilor la nivelul unitatii de invatamant in subordinea careia se afla.
Scopul asociatiei este antrenarea elevilor in practicarea exercitiului fizic sub diversele sale forme, in mod organizat, intr-un sistem variat de activitati sportiv-turistice cu caracter necompetitional sau competitional, la nivel scolar sau interscolar, pe baza unor programe proprii, ale federatiilor sportive de specialitate, ale Federatiei Sportului pentru Toti, ale Directiei pentru Sport a Judetului Alba, ale Inspectoratului Scolar al Judetului Alba, asigurandu-se in acest mod petrecerea intr-un mod placut si util a timpului liber al elevilor.
       Directiile si formele de actiune ale asociatiei sunt:

 • organizarea de concursuri, campionate, competitii sportive la nivel local;
 • organizarea de activitati sportive, antrenamente etc.;
 • descoperirea si formarea de tineri sportivi;
 • lansarea unor reviste de profil;
 • promovarea relatiilor de colaborare cu sportivi si organizatii similare din tara si strainatate;
 • propaganda prin mass-media;
 • orice alte activitati pentru promovarea scopurilor asociatiei.

       Demersurile pentru infiintarea asociatiei: prof. Parau Gheorghe
       Presedinte: prof. Nicolae-Dan Balu

Centrul judetean de excelenta Alba

     CJE Alba al elevilor supradotati in domeniul creatiei literare isi desfasoara activitatea din anul scolar 2007 - 2008 la Colegiul National "I.M. Clain" .

Scopul:

 • performarea lecturii si a interpretarii textului literar prin utilizarea algoritmului specific diverselor tipuri de analiza
 • aplicarea achizitiilor de limbaj critic in lectura textului literar
 • stimularea gandirii autonome, reflexive si critice in raport cu diversele mesaje receptate
 • dezvoltarea competentei de exprimare scrisa in redactarea unor texte originale
 • cultivarea placerii de a citi, a gustului estetic
 • Viziteaza site-ul CJE

Asociatia de parinti I.M. Clain Blaj

       ASOCIATIA DE PARINTI „I. M. CLAIN” BLAJ este o asociatie fara scop lucrativ, independenta si apolitica, cu statut de persoana juridica de drept privat, constituita pe baza prevederilor OG nr. 26/2000 privitoare la asociatii si fundatii. Asociatia isi desfasoara activitatea la nivel local, regional, judetean si national.

       STRUCTURILE ASOCIATIEI

- membrii asociatiei pot fi: membri fondatori, membri aderanti, membri de onoare;
- Adunarea generala este organul suprem de conducere si se compune din toti membrii fondatori ai asociatiei;
- Consiliul director reprezinta organul executiv al asociatiei si este format din 5 membri;
- Comisia de cenzori este organul care controleaza modul de gestionare financiara a asociatiei si este alcatuita din 3 membri.

       SCOPURILE ASOCIATIEI SUNT:

  • sustinerea Colegiului in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
  • luarea de masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor;
  • propunerea unitatii de invatamant a unor discipline si domenii care sa studieze prin curriculum la decizia scolii;
  • identificarea unor surse de finantare extrabugetare si propunerea Consiliului de administratie al scolii, la nivelul careia sa se constituie modul de folosire al acestora;
  • sprijinirea parteneriatelor educationale dintre Colegiu si institutiile cu rol educativ la nivel local;
  • sustinerea Colegiului in derularea programelor de prevenire si combatere a abandonului scolar;
  • conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local, dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural;
  • sustinerea Colegiului in organizarea si desfasurarea festivitatiilor anuale;
  • sustinerea conducerii scolii in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii pe teme educationale;
  • colaborarea cu Comisiile de ocrotire a minorilor, cu organelle de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii  situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
  • sprijinirea Colegiului in intretinere si modernizarea bazei materiale;
  • implicarea in imbunatatirea calitatii, vietii si activitatii elevilor in internat si cantina;
  • atragerea de resurse financiare, extrabugetare, constand in contributii, donatii, sponsorizari etc.;

       Structuri organizatorice/ Comisii cu caracter permanent

 • Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
 • Comisia de orientare scolara si profesionala
 • Consiliul pentru curriculum
 • Comisia de activitati extracurriculare
 • Comisia de ceremonii si festivitati
 • Comisia de monitorizare a frecventei, disciplinei si notarii ritmice
 • Comisia de prevenire si combatere a violentei scolare
 • Comisia de perfectionare si formare continua
 • Comisia de organizare si coordonare a practicii pedagogice
 • Comitetul de securitate si sanatate in munca
 • Comisia pentru situatii de urgenta
 • Comisia de elaborare a orarului
 • Comisia de organizare a serviciului pe scoala
 • Comisia de salarizare
 • Comisia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material
 • Comisia de implementare a Strategiei Nationale de Actiune Comunitara

       Componenta nominala a comisiilor de lucru si atributiile lor sunt stabilite anual de Consiliul de Administratie, cu respectarea Regulamentului intern.
       Directorul numeste prin decizie interna responsabilii compartimentelor functionale si componenta lor nominala.

|Harta site|    |Contact|   |Galerie foto|   |Link-uri utile|    |Informatii website|

               

  Copyright 2008  - I.M. Clain Blaj  -  Toate drepturile rezervate